Algemene voorwaarden

Inschrijven voor een opleidings- of trainingstraject kan via het secretariaat van Plata fundament door middel van het retourneren van het toegezonden opleidingsvoorstel. Na ontvangst van de geretourneerde opleidingsvoorstel wordt een factuur verzonden voor de overeengekomen opleidingskosten. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Plata fundament te zijn bijgeschreven.

Annulering
Tot 14 dagen na het uitbrengen van een opleidingsvoorstel kan de opdrachtgever dit voorstel accepteren en komt daarmee een overeenkomst tot stand tussen beide partijen. Bij annulering na ontvangst van het door opdrachtgever geretourneerde opleidingsvoorstel, of bij opzegging tijdens de training of opleiding, wordt het totaalbedrag voor het opleidingstraject volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of het trainings- of opleidingstraject daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd. Indien een speciaal verblijf of arrangement ten behoeve van de deelnemers is overeengekomen dan zijn de totale kosten daarvoor bij annulering door de deelnemer en/of door de opdrachtgever ten allen tijde volledig verschuldigd. Alle met het vorenstaande samenhangende meldingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. Als de deelnemers op de eerste trainingsdag niet aanwezig zijn, dan wordt dit als een annulering aangemerkt. De deelnemers kunnen dan niet aan het vervolg van de training deelnemen, eerst dan nadat het opleidingstraject in overleg met de opdrachtgever opnieuw is ingepland.
Bij verhindering kan een deelnemer door iemand anders worden vervangen, mits deze vervanging voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk wordt gemeld door de opdrachtgever. Deze vervanging kan niet zonder meer plaatsvinden, indien de oorspronkelijke deelnemer voorafgaand aan de training een intakegesprek of test heeft gehad, of indien de voorgestelde vervangende deelnemer naar het oordeel van Plata fundament niet geschikt is om aan het betreffende trainingstraject deel te nemen.

Aanpassing kosten
Plata fundament behoudt zich het recht voor de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voorzover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan.

Aanpassing programma
Plata fundament behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma aan te passen en andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan aangekondigd in haar opleidingsvoorstel. Plata fundament zal alleen in bijzondere gevallen gebruik maken van deze bevoegdheid en zal opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen, waarbij zij zich daarbij zal inspannen zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemersgroep en/of de opdrachtgever rekening te houden.

Privacyverklaring
Plata heeft een privacyverklaring opgesteld.

Klachtenregeling
Plata is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Deelnemers die onvrede hebben over het naleven van de Ethische Code (van zusterorganisatie Plata Opleidingen) door Plata fundament of één van haar trainers kunnen een klachtenprocedure starten. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure is hieronder opgenomen in het klachtenprotocol van Plata fundament.

Klachtenprotocol Plata fundament

 1. Het is mogelijk dat klachten tijdens een opleidings- of trainingstraject ontstaan. Plata fundament neemt klachten serieus en hanteert ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit.
 2. Een deelnemer of cliënt kan een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving een bepaling van de Ethische Code is overschreden door een trainer, medewerker of deelnemer van Plata fundament.
 3. Een klacht kan in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Plata fundament, welke bestaat uit een lid van de directie en een onafhankelijke mediator. Indiening van de klacht kan schriftelijk plaatsvinden. Bij schriftelijke indiening dient de klacht te worden gericht aan de klachtencommissie van Plata fundament, Oude Vest 9a (2312 XP) in Leiden.
 4. De klachtencommissie zal de klacht met volledige geheimhouding behandelen en er voor zorgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) wordt beschermd. Van eventuele externe partijen wordt een zelfde geheimhouding vereist.

Klachtbehandeling

 1. De klager zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
 2. De klachtencommissie stelt zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid om gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord. Dat kan zowel met beide partijen apart of met beiden gezamenlijk. De klachtencommissie zal uiterlijk binnen 10 werkdagen na verzending van de ontvangstbevestiging partijen hiertoe uitnodigen.
 3. Indien wenselijk dan kan een partij zich bij laten staan door een derde. Ook daarvoor geldt dat deze zich aan de geheimhoudingsplicht dient te houden.
 4. De klachtencommissie streeft er naar de klacht te behandelen binnen een periode van 30 dagen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan verwittigd de klachtencommissie partijen van het uitstel en zal aangeven aan partijen binnen welke termijn afhandeling wel kan plaatsvinden.

Klachtbeoordeling en uitspraak

 1. De klachtencommissie toetst de klacht aan de Ethische Code.
 2. Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en maatregelen van de klachtencommissie. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
  a.  Ongegrond verklaring van de klacht indien deze geen betrekking heeft op de Ethische Code.
  b. Opgelost zijn van de klacht, indien de klachtencommissie van oordeel is dat de grond onder de klacht is weggevallen of anderszins de klacht als opgelost kan worden beschouwd.
  c. Sanctionering:
  c.1. Bindend advies dat voor één of voor beide partijen is gericht op coaching, bemiddeling of mediation.
  c.2. Berisping waarbij de klacht gegrond wordt verklaard en de ernst dan wel herhaling leidt tot dwingend en bindend advies conform afspraken die tijdens de behandeling van de klacht zijn gemaakt.
  c.3. Beëindiging deelname opleidingstraject (onder gehoudenheid tot een adequate financiële afwikkeling), dan wel voortzetting opleidingstraject binnen een andere groep indien dit mogelijk is. De klachtencommissie zal de gegrondheid van de klacht en eventuele aanvullende regelingen en/of voorwaarden daarbij uitvoerig onderbouwen en toelichten.
 3. Klager staat te allen tijde de mogelijkheid open om tegen de uitspraak van de klachtencommissie van Plata fundament beroep aan te tekenen en de klacht (opnieuw), dan wel de uitspraak op de klacht aan te brengen voor klachtbehandeling bij de klachtencommissie die is ingesteld overeenkomstig de Ethische Code van Phoenix Opleidingen, waaraan Plata deelnemer is. Uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend voor Plata fundament.
  De aard van de klacht kan met zich meebrengen dat de klachtencommissie van Plata fundament beslist zich niet ontvankelijk of competent te achten en de klager verzoekt de klacht direct aan de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen voor te leggen.
 4. Plata fundament zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 2 jaren bewaren.
 5. Wanneer Plata fundament verantwoordelijk blijkt te zijn dan zal de klacht aanleiding zijn voor structurele verbetering in de organisatie van Plata fundament.
 6. Tot lid van de klachtencommissie zijn aangesteld namens de directie, mevrouw
  Pia Umans en als onafhankelijke mediator, de heer Arno Rohder. Indien één van de genoemde personen aangeeft niet meer beschikbaar te zijn, dan zal een nieuwe aanstelling plaatsvinden en zal dit artikel overeenkomstig worden gewijzigd.